Algemene Voorwaarden

Meteen downloaden kan ook!

Artikel 1. Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, cursussen
opleidingen en/of workshops van Amanda Bouman Energiewerk en De Healing
Academy. Voor de leesbaarheid zal hier steeds staan Amanda Bouman Energiewerk.
2. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden of een deel daarvan is slechts mogelijk
indien dit schriftelijk is overeengekomen.
3. In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:
a. Deelnemer (cliënt of cursist) die zich voor een door Amanda Bouman Energiewerk
georganiseerde cursus, workshop, training of consult heeft ingeschreven.
b. Cliënt: Natuurlijk persoon die een door Amanda Bouman Energiewerk gegeven
aura-reading, coaching gesprek, supervisie of advisering ontvangt.
c. Cursist of student, die een door Amanda Bouman Energiewerk georganiseerde
cursus, workshop, training, opleiding of individueel traject wil gaan volgen c.q.
daaromtrent inlichtingen vraagt.
d. Workshop, training, opleiding, cursus, consult: Alle door deelnemers en cliënten te
volgen opleidingen, cursussen, workshops, seminars, trainingen, lezingen in de
ruimste zin des woords.
e. Consult: alle aan cliënten, door Amanda Bouman Energiewerk gegeven
behandelingen, aura-readingen, supervisies, coaching-gesprekken of adviezen, in de
ruimste zin des woords.
f. Kosten: de vergoeding die, c.q. het lesgeld dat, de deelnemer of cliënt aan Amanda
Bouman Energiewerk verschuldigd is voor het deelnemen aan de een cursus, workshop,
seminar, reading of consult.
g. Amanda Bouman Energiewerk is de handelsnaam van Amanda Bouman.
h. De Healing Academy is de opleiding van Amanda Bouman Energiewerk
4. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het
volgen door cliënt, cursist en deelnemers van de workshop, training, cursus of consult.
5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn
bevestigd door Amanda Bouman Energiewerk.

Artikel 2. Aanbiedingen
1. Het uitbrengen van een offerte en het aanbrengen van wijzigingen in de eerste offerte
is kosteloos.
2. Alle door Amanda Bouman Energiewerk verrichte overige werkzaamheden en gemaakte
kosten, waaronder uitdrukkelijk begrepen het voeren van vervolggesprekken, overleg- en
intakegesprekken, de voorbereidingstijd en het aanbrengen van verdere wijzigingen in een
reeds gewijzigde offerte, worden bij de opdrachtgever c.q. deelnemer in rekening
gebracht overeenkomstig de door Amanda Bouman Energiewerk gehanteerde tarieven.

Artikel 3. Overeenkomst
1. Overeenkomst tussen Amanda Bouman Energiewerk en de opdrachtgever c.q. deelnemer
komt tot stand door ontvangst op één van de volgende wijzen: mondeling of schriftelijk.
2. In bijzondere gevallen heeft Amanda Bouman Energiewerk het recht om een overeenkomst
te annuleren of deelname aan een cursus, opleiding of workshop etc. te weigeren.
3. Amanda Bouman Energiewerk heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door derden.

Artikel 4. Prijzen
1. De genoemde prijzen voor consulten, cursussen, workshop en andere diensten van
Amanda Bouman Energiewerk zijn inclusief 21% btw.
2. Amanda Bouman Energiewerk is gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen mits
de afnemer daarvan in kennis wordt gesteld.

Artikel 5. Programmawijziging
Het programma van de training wordt zoveel mogelijk afgestemd op de leerbehoeften van de
deelnemer. Amanda Bouman Energiewerk behoudt zich het recht voor om in overleg met de
opdrachtgever en/of de deelnemer wijzigingen in het programma aan te brengen, indien dit
relevant is voor het leertraject van de deelnemer, cursist, student of cliënt. Kosten voor overleg
over wijzigingen in het programma worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van
het door Amanda Bouman Energiewerk gehanteerde dagdeeltarief.

Artikel 6. Telefonisch consult
In het geval dat de opdrachtgever c.q. deelnemer, cursist of cliënt Amanda Bouman
Energiewerk telefonisch consulteert, worden de kosten van het telefonische consult bij de
opdrachtgever c.q. deelnemer, cursist of cliënt in rekening gebracht naar rato van het door
Amanda Bouman Energiewerk gehanteerde tarief voor consulten.

Artikel 7. Annulering, wijziging en absentie
1. Amanda Bouman Energiewerk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de geplande
lesdagen en -tijden en locatie/accommodatie van een cursus of training met opgaaf van
redenen te wijzigen, zonder dat Amanda Bouman Energiewerk aansprakelijk is voor
enigerlei schade. De reeds betaalde les- en cursusgelden worden hiertoe gereserveerd.
2. Annulering van een overeenkomst of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever c.q.
deelnemer, cursist of cliënt dient altijd schriftelijk te geschieden, waarbij de datum
van ontvangst beslissend is voor de geldigheid/ontvankelijkheid van de annulering.
3. Indien de overeenkomst of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever c.q.
deelnemer, cursist of cliënt wordt geannuleerd:
a. worden de kosten van de training volledig bij de opdrachtgever c.q deelnemer, cursist of
cliënt in rekening gebracht wanneer de annulering geschiedt binnen 14 kalenderdagen of
minder voor de aanvang van de training of cursus waarvoor inschrijving is ontvangen;
b. worden de kosten van de training voor 50% bij de opdrachtgever c.q. deelnemer,
cursist of cliënt in rekening gebracht wanneer de annulering geschiedt meer dan 14
kalenderdagen maar minder dan 31 kalenderdagen voor de aanvang van de training of
cursus waarvoor inschrijving is ontvangen;
c. worden slechts de administratiekosten, te weten 15% van de kosten van de training, met
een minimum van € 49,- per persoon, in rekening gebracht bij de opdrachtgever c.q.
deelnemer wanneer de annulering geschiedt 31 kalenderdagen of meer voor de aanvang
van de training of cursus waarvoor inschrijving is ontvangen.
4. Indien tijdens de duur van de training of cursus de deelnemer om dwingende redenen absent
2
is, of tot annulering van de training of cursus dient over te gaan, kunnen de gemiste lesdagen
en -tijden op een later tijdstip worden ingehaald slechts en uitsluitend in geval een zelfde
training of cursus wordt herhaald, in overleg en indien er plaats is.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. De deelnemer, cursist, cliënt of particulier is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij/zij
de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om gebruik van de diensten
van Amanda Bouman Energiewerk Amanda Bouman Energiewerk aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor de directe en indirecte gevolgen van het ontbreken van die
geschiktheid. De deelnemer, cursist, cliënt of particulier vrijwaart Amanda Bouman
Energiewerk voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe
beperkt, medecursisten.
2. Amanda Bouman Energiewerk is niet aansprakelijk voor eventuele psychische schade
of lichamelijk letsel waarvoor de opdrachtgever, deelnemer, cliënt of particulier zich wil
beroepen in verband met activiteiten van Amanda Bouman Energiewerk.
3. Amanda Bouman Energiewerk aanvaart geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of
beschadiging van eigendommen van opdrachtgever, deelnemers etc. of andere door hen
meegebrachte materialen gedurende het traject of anderszins verblijf op de locatie waar
de cursussen of workshops worden gegeven.
4. Amanda Bouman Energiewerk is nimmer verplicht tot vergoeding van enigerlei schade
van de opdrachtgever en/of de deelnemer, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet
of grove schuld aan de zijde van Amanda Bouman Energiewerk.
Met inachtneming van de voorgaande bepaling reikt de aansprakelijkheid van Amanda Bouman
Energiewerk nooit verder dan de hoogte van het netto factuurbedrag van de desbetreffende
overeenkomst, terwijl de aansprakelijkheid van Amanda Bouman Energiewerk voorts nooit
verder reikt dan de dekking van de door Amanda Bouman Energiewerk afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering.
5. Amanda Bouman Energiewerk is aansprakelijk tegenover de opdrachtgever of deelnemer
voor ontstane schade als gevolg van een aan Amanda Bouman Energiewerk toerekenbare
tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door een onrechtmatige daad,
maar slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover
de verzekeraar tot uitkering overgaat.
De opdrachtgever is naast de deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor door Amanda
Bouman Energiewerk geleden schade veroorzaakt door de deelnemer.

Artikel 9. Auteursrecht
Het auteursrecht op door Amanda Bouman Energiewerk uitgegeven brochures, syllabi, papers,
cd’s, boeken, trainingsmateriaal, rapporten en andere documenten en andere teksten erust bij
Amanda Bouman Energiewerk, tenzij de naam van een andere rechthebbende op het werk zelf is
vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amanda Bouman Energiewerk is het
de opdrachtgever c.q. deelnemer niet toegestaan bedoelde documenten te publiceren of op welke
wijze dan ook te vermenigvuldigen.

Artikel 10. Betaling
1. Bij de cursussen, workshops, seminars, readingen, healingen, coaching- en
supervisiegesprekken zijn alle in de folders en op de website genoemde kosten en
voorwaarden voor beide partijen bindend.
2. De verschuldigde kosten worden voldaan op NL08 TRIO 0338 473440 t.n.v. A.M.J.
Bouman o.v.v. het factuurnummer e/o de naam van de cursus dan wel worden contant
voldaan.
3. De deelnemer of opdrachtgever is bij niet of niet tijdige betaling over het openstaande
bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de datum van de
herinneringsfactuur.
4. De deelnemer of opdrachtgever dient te betalen in van tevoren overeengekomen valuta
zonder aftrek en opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van
Amanda Bouman Energiewerk.
5. In gevallen van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever
of deelnemer zullen de vorderingen van Amanda Bouman Energiewerk en de
verplichtingen van de opdrachtgever of deelnemer jegens Amanda Bouman Energiewerk
onmiddellijk opeisbaar zijn.
6. Als tijdige betaling niet geschiedt, staat het Amanda Bouman Energiewerk vrij de
vordering uit handen te geven. In die situaties zijn alle kosten, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke (incasso)kosten voor de deelnemer of opdrachtgever. Daaronder vallen
de kosten van incassobureaus, de kosten en het loon van advocaten en deurwaarders, ook
indien deze de proceskosten overschrijden van de in rechte toe te wijzen proceskosten. In
ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke
incassokosten 10% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 11. Geheimhouding
1. De opdrachtgever, de deelnemer en Amanda Bouman Energiewerk zijn verplicht tot
een zorgvuldige en discrete behandeling van de offerte en andere documenten,
gegevens en inlichtingen die verband houden met de werkzaamheden en activiteiten
van Amanda Bouman Energiewerk.
2. Amanda Bouman Energiewerk heeft een beroepsgeheim. Daarom zal alle informatie
die besproken wordt vertrouwelijk zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. Amanda Bouman Energiewerk treedt voor de opdrachtgever of de deelnemer niet vrijwillig op
als getuige in een juridische procedure. Het is de opdrachtgever en de deelnemer niet
toegestaan om de door Amanda Bouman Energiewerk uitgebrachte rapporten, andere
documenten of ingesproken tapes en cd’s te gebruiken in een juridische procedure.

Artikel 12. Toepasselijk recht
Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten is Nederlands
recht van toepassing.

Klik om de Algemene voorwaarden te downloaden